Show Season # Episode # Title Rating
Chucky Season 3 4 Dressed to Kill sovereignsc: ⭐ ⭐
Family Guy Season 19 5 La Famiglia Guy sovereignsc: ⭐ ⭐ ⭐
Family Guy Season 19 6 Meg’s Wedding sovereignsc: ⭐ ⭐ ⭐
Family Guy Season 19 7 Wild Wild West sovereignsc: ⭐ ⭐ ⭐
Family Guy Season 19 8 Pawtucket Pat sovereignsc: ⭐ ⭐ ⭐
Family Guy Season 19 9 The First No L sovereignsc: ⭐ ⭐ ⭐
Family Guy Season 19 10 Fecal Matters sovereignsc: ⭐ ⭐ ⭐
Family Guy Season 19 11 Boy’s Best Friend sovereignsc: ⭐ ⭐ ⭐
Futurama Season 1 1 Space Pilot 3000 sovereignsc: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Futurama Season 4 17 Spanish Fry sovereignsc: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐